Adviesraden
in Oprichting

Adviesraden Adviseur en Partner

Adviesraden Beïnvloeder en Regisseur

Adviesraden
Shared Governance

WAAR HET PROGRAMMA
TOE LEIDT


Een goed functionerende adviesraad draagt bij aan goede zorg. Enerzijds doordat de stem van professionals doorklinkt in het zorgbeleid. Anderzijds doordat de adviesraad bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep(en). Of dat lukt is van vele factoren afhankelijk, ongeacht het soort adviesraad verpleegkundig (VAR) of verpleegkundig/verzorgende (VVAR) of professioneel (PAR). De ervaring leert dat de kwaliteit van de voorbereidingsperiode essentieel is voor een goede start van de adviesraad. Het doorlopen van dit programma leidt tot weloverwogen keuzes gebaseerd op ‘the state of the art’ met betrekking tot professionele zeggenschap, zowel in Nederland als internationaal. De keuzes worden gemaakt passend bij de context van uw organisatie en in samenspraak tussen adviesraad i.o. en Raad van Bestuur. Hierdoor kan de adviesraad na de periode van oprichting een vliegende start maken.

CONCRETE RESULTATEN


De periode van oprichting wordt afgesloten met de installatie van de adviesraad, waarbij de missie en visie met betrekking tot de adviesraad, het reglement en het jaarplan richting geven aan het functioneren en de doorontwikkeling van de adviesraad. In de missie en visie zijn weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van onder meer uitgangspunten, doel en ambitie, rol en positie van de adviesraad, samenwerking met de beroepsgroep, Raad van Bestuur en andere stakeholders, de werkwijze van de adviesraad, professionele ontwikkeling en het al dan niet benutten van externe netwerken van o.a. adviesraden. In het reglement zijn de (zakelijke) afspraken vastgelegd, waarmee een formele verankering in organisatie tot uiting komt. Ook hier zijn diverse keuzes te maken wat betreft vast te leggen onderwerpen en inhoud van afspraken. Het jaarplan geeft richting aan het handelen van de adviesraad. Een deel van de activiteiten worden door de adviesraad i.o. doordacht. Een andere deel wordt overgedragen aan de geïnstalleerde adviesraad om daar keuzes over te maken. De installatie kan op verschillende wijzen invulling krijgen. Van het formeel ondertekenen van het reglement tot aan een symposium. De adviesraad i.o. denkt hierover na en besluit in samenspraak met o.a. de Raad van Bestuur hoe hieraan invulling te geven.

DE ESSENTIE VAN HET PROGRAMMA ADVIESRAAD IN OPRICHTING


Het programma is geïnspireerd op het 70:20:10 referentiemodel van Charles Jennings/Tulser. De belangrijkste motor om te verbeteren, te vernieuwen en te leren zit in de praktijk. Ervaren professionals leren in de praktijk:


  • 70% door te doen;
  • 20% door (online) samen te werken en kennis te delen;
  • 10% door het benutten van formele kennisbronnen (internet, training, elearning, enz.).


Onze aanpak sluit hierop aan. Het kent daarom verschillende facetten:


  • Gebruikmaken van beschikbare kennis en ervaring binnen de eigen organisatie.
  • Toegang tot de kennisnetwerken van bestaande adviesraden.
  • Samenwerken met andere adviesraden in oprichting, zowel offline als online.
  • Inbreng van expertise met betrekking tot professionele zeggenschap door CC zorgadviseurs.
  • Digitale ondersteuning.
  • Helpdesk

DE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

De adviesraad in oprichting werkt gedurende ongeveer zes maanden in een gestructureerd programma aan het opstellen van de missie en visie, het reglement, het jaarplan. Het programma wordt afgerond met het feestelijk installeren van de adviesraad.


Gedurende de gehele periode ontstaan inzichten en worden besluiten genomen die steeds toegevoegd worden aan de missie/visie, reglement en jaarplan.

KOSTEN

De kosten voor het doorlopen van programma vanaf intake tot en met installatie bedragen € 15.000,--, exclusief BTW of € 16.500,-- vrijgesteld van BTW. Dit is een fixed price per adviesraad, onafhankelijk van het aantal leden in de adviesraad i.o. Het programma omvat de intake, de starttraining van 1,5 dag, drie workshops van een dag, de digitale ondersteuning inclusief de uitwisseling met andere deelnemende adviesraden, een jaar lidmaatschap van VCN en de helpdeskfunctie voor de loop van het traject.

ACCREDITATIE

Voor verpleegkundigen en verzorgenden die geregistreerd staan bij het kwaliteitsregister van V&VN kunnen accreditatiepunten voor de trainingen worden toegekend (maximaal 33).